Algemene voorwaarden 2019

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Cali Swing Nederland, hierna ook te noemen: de dansschool.
 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
 3. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 4. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van) de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 5. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico, verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

Inschrijvingen en betalingen

 1. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.
 2. Lessen
  Inschrijvingen kunnen zowel schriftelijk als elektronisch via e-mail geschieden. Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient uiterlijk 2 werkdagen voor de aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen. Indien de betaling niet op tijd op de rekening van Cali Swing Nederland is ontvangen vervallen alle eventuele kortingen en wordt er €10,- administratiekosten gerekend.

 

 1. Betalingen
  Betalingen kunnen geschieden door midden van bankoverschrijving of contante betaling.
  Indien er wordt verzocht om te betalen naar aanleiding van een factuur, wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Het volledige bedrag dient, los van de ontvangst van de factuur, voor aanvang van de cursus door ons te zijn ontvangen. Bij te late betaling geldt er een extra bedrag van € 10,- aan administratiekosten. 
 2. De dansschool mag de les annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc… In geval van annulering door Cali Swing Nederland heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige lesgeld, indien dit voor de les al betaald is.

 

Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.
  De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht  zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

 

Herinneringskosten

 1. Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn / periode zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het lesgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige les periode die verbonden zijn aan de inning.

 

De lessen

 1. Bij inschrijving dient de deelnemer op de hoogte te worden gesteld van:
  * de globale inhoud van de lessen
  * het aantal lessen
  * de tijdsduur van een les
  * de lestijden
  * de aanvang van de lessen
  * de frequentie van de lessen
  * eventuele overige verplichtingen
 2. De lessen worden gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

 

Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Dansschool. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te Middelburg.